Falamos con Jorge Mira Pérez, recoñecido científico que compaxina o seu posto de catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela (USC) cun amplo e diverso traballo divulgativo en prensa, radio, televisión e diversas accións de comunicación científica 

Jorge Mira Entrevista Designce

En primeiro lugar, queremos felicitarte, Jorge, por tan destacada e recoñecida traxectoria, á que se suman as recentes Medalla de Investigación de Galicia e o Premio da Confederación de Sociedades Científicas de España. Queremos agradecerche especialmente a contribución que fas en Galicia, achegando a ciencia a un público xeral a través de múltiples formatos.

Dise que Marie Curie afirmou que “un científico no seu laboratorio non é só un técnico: tamén é un neno enfrontado a fenómenos naturais que o impresionan como un conto de fadas”. No teu caso, foi así? E na actualidade, segues a impresionarte?

J.M.: Si, dende logo. De feito, para min é esencial esa sensibilidade á impresión para o labor científico, porque é a enerxía que che dá a forza de vontade para seguir investigando. Diríache que, no meu caso, é agora maior que antes, porque o abano de áreas que estou a cubrir é moito maior.

Unha das nosas premisas é que a beleza estética da ciencia está en todas partes. Cres que esta afirmación é demasiado ambiciosa?

J.M. Pode ser ambiciosa, pero é unha ambición necesaria, porque a intelixencia humana ten como unha das súas virtudes a busca de patróns e eses patróns son os que definen a nosa idea de beleza. Vemos tres pedras en liña e automaticamente pensamos nunha liña recta. Esa liña non existe máis que na nosa mente, pero é que funcionamos dese xeito e a nosa ciencia só pode facelo así: buscar patróns, intelixibles por nós, que nos permiten a descrición da realidade.

a intelixencia humana ten como unha das súas virtudes a busca de patróns e eses patróns son os que definen a nosa idea de beleza”

 

Tanto a ciencia como a arte requiren creatividade e pensamento innovador. Coa introdución progresiva da tecnoloxía e a chegada das IAs, seguirase valorando
estas características na mesma medida?

J.M. Creo que si, e ademais con maior intensidade, se cabe. A IA está a acometer cada vez máis os labores prosaicos das tarefas investigadoras e nese paradigma o rol que lle quedará ao ser humano é o de ser o motor innovador. Ah, e non esquezamos que propia IA é un produto da nosa creatividade.

Entrevista Jorge Mira 5

Actualmente, cos medios dixitais dispoñibles, pode parecer máis doado chegar a todo tipo de públicos, incluso segmentalos. Porén, é máis doado divulgar nestes días ou a inmediatez do mundo dixital faino máis complicado? Perdemos capacidad de atención?

J.M. Son dos que ve o vaso medio cheo, e creo que é máis doado porque hai máis e mellores ferramentas. Cando empecei en divulgación hai 25 anos non había case nada (a min considéraseme un pioneiro na divulgación científica en Galicia e non son tan vello! (risas)) e arestora o panorama é radicalmente diferente, porque mellorou moitísimo en recursos a un ritmo vertixinoso. Agora ben, se nos contidos e ferramentas se mellorou, a sociedade tamén mudou e fíxose máis complexa: a sobreinformación e a dificultade de peneirar o bo material do malo están a ser obstáculos que, efectivamente son un problema para chegar ao público. O que sucede agora é que a persoa interesada vai ter todo o que queira, e vaise producir unha estratificación de públicos, cunha especie de elites plenamente informadas que coexisten con amplas bolsas de poboación totalmente desconectadas. Esta é unha das razóns da proliferación de bulos e ideas científicas aberrantes, a unha escala que xamais imaxinei.

Entrevista Jorge Mira 2

Algunhas carreiras científicas gozan hoxe de maior demanda que hai uns anos (por exemplo, Matemáticas). Vivimos un bo momento desde ese punto de vista? En particular, no caso da Física?

J.M. Si. Penso que isto é debido a un efecto rebote da atomización de titulacións que tivo lugar hai uns anos. O abano de disciplinas disparouse tanto que a xente perdeu a referencia e para reorientarse volveu ás disiciplinas clásicas: matemática, física, bioloxía… que che dan un coñecemento xeral que supera as parcialidades de orientacións excesivamente dirixidas.

“a sociedade tamén mudou e fíxose máis complexa: a sobreinformación e a dificultade de peneirar o bo material do malo están a ser obstáculos que, efectivamente son un problema para chegar ao público.”

Recentemente mencionaches que “A ciencia ten que abrir un espazo na política e ante un público masivo”. Como se consegue este enfoque da ciencia? Como se podería espertar interese, ben da cidadanía como demanda ou partindo dos gobernos?

J.M. Vulgarizando o discurso, aínda que o verbo “vulgarizar” xere de partida un certo rexeitamento. Pero non é un verbo feo, lembremos que del vén “divulgar”,
que é transmiti-lo coñecemento científico tras peneirarlle na medida do posible os detalles complicados. Nos meus cursos sempre digo que neste labor rexe un principio parello ao de incertidume na física: “canto menos compliques o discurso, máis público terás, e viceversa”. Certamente, a clave do éxito do bo divulgador científico está precisamente na súa capacidade de podar os detalles abstrusos e quedar cunha mensaxe sinxela. Isto afecta tamén á clase política, que é o subgrupo de público no que se debería concentrar o maior esforzo, por razóns obvias. Fíxate na composición do novo congreso dos deputados: a inmensa maioría das súas señorías son de formación en humanidades ou ciencias sociais e xurídicas, e de seu nunca van tomar a iniciativa. Somos os científicos os que temos que facer lobby sobre eles, cun esforzo divulgativo específico para irlles dando a información correcta para que logo eles tomen as súas decisións.

Entrevista Jorge Mira 1

Na era dixital, a visualización de datos científicos fíxose máis importante. Como cres que esta visualización pode ter un impacto na percepción pública da ciencia?

J.M. É case o factor determinante, polo que ten de síntese, de resumo e de filtro das complexidades que o cidadán de a pé non asimila. E, loxicamente, o atractivo da visualización é cada vez máis necesario para competir pola atención do público, que cada vez está máis cara.

En Designce traballamos para xerar un impacto na sociedade promovendo o amor polas disciplinas STEM. Cres que a ciencia goza de boa saúde no que se refire ao interese mostrado polas novas xeracións?

J.M. Como dicía antes, a miña sensación é que se está a producir unha especie de estratificación ou segregación de públicos, de xeito que encontras xente moza cun nivel e interese pola ciencia asombroso coexistindo con outra que é totalmente allea a ela. E temo que a diverxencia será cada vez máis acusada. Agora -a diferenza de hai anos- a xente con interese dispón de recursos de sobra para satisface-lo seu apetito, co cal a brecha que se forme entre ela e os legos en ciencia será cada vez maior. Cando eu era mozo había máis homoxeneidade.