Aviso Legal

David Pequeño Permuy, como responsable desta páxina web, pon a disposición dos usuarios este documento cos que pretende cumprir coas obrigas establecidas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), en particular, de acordo co o disposto no seu artigo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servizo e aos órganos competentes a seguinte información de forma permanente, sinxela, directa e gratuíta:

 • Titular do sitio web: David Pequeño Permuy (en adiante “o propietario”)
 • CIF: 32668743A
 • Domicilio a efectos de notificacioóns: Rua Miguel de Cervantes, 5 baixo. 15199 Culleredo
 • Correo electrónico a efectos de notificacións: info@designce.es
 • Nome de dominio web: designce.es é un nome de dominio do
  propietario do sitio web e estas condicións regulan o acceso a este
  sitio web.
 • Teléfono de contacto: (+34) 673623877

Réxime de autorización administrativa previa

A actividade desenvolvida a través deste sitio web non está suxeita a un réxime de autorización administrativa previa, (artigo 6 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI)).

Responsabilidade sobre o contido

O propietario non se fai responsable dos danos directos ou indirectos que puidesen ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como
como tampoco do uso do contido ou elementos deste sitio web.

Responsabilidade sobre enlaces e informacións de terceros

O titular declara que pode incluír información sobre terceiros para que complemente a información dos seus servizos. En cumprimento do artigo 17 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), este sitio web declara que non se fai responsable das ligazóns facilitadas a outros contidos ou que se inclúan nos seus directorios ou ferramentas de busca de contidos. :

 • Salvo que teña coñecemento efectivo de que a actividade ou información á que se refiren ou recomendan é ilegal ou que dana bens ou dereitos de terceiros obxecto de indemnización.
 • Actúa con dilixencia para eliminar ou desactivar a ligazón correspondente.

Responsabilidade polo funcionamiento do sitio web

Este sitio web foi revisado e probouse para funcionar correctamente. Non obstante, o propietario non descarta a posibilidade de que existan determinados erros de programación, ou que se produzan feitos de forza maior que fagan inaccesible o sitio web.

Condicións de uso do sitio web

O uso do sitio web ou a súa navegación non implica a obriga de rexistro ou rexistro do usuario, só será necesario para a solicitude de información. As condicións de acceso e uso do sitio web do propietario réxense estrictamente pola lexislación vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a facer un bo uso do sitio web. Polo tanto, quedan prohibidos todos os actos que vulneren a lei, dereitos ou intereses de terceiros.

Finalidade do sitio web

A finalidade do sitio web é informar sobre os servizos relacionados coa actividade do propietario.

Propiedade Intelectual

O titular é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos ou elementos deste sitio web, ou dispón dos permisos necesarios para o seu uso. Calquera actuación que supoña a reprodución, comunicación pública, distribución ou transformación, así como calquera outra forma de explotación económica de todo ou parte dos ditos contidos ou elementos, realizada de calquera xeito ou por calquera medio, requirirá o consentimento previo por escrito de o propietario. , salvo que o usuario acredite fehacientemente que posúe o correspondente dereito de propiedade intelectual ou a autorización necesaria.
Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

Aceptación e modificacións no aviso legal

O propietario poderá realizar cantas modificacións considere necesarias no contido deste sitio web sen previo aviso, tanto en relación coa información dos seus produtos ou servizos como en relación con calquera outro elemento que forme parte dela. O contido deste sitio web ten carácter informativo, polo que o titular non outorga ningunha garantía sobre a exactitude, integridade ou veracidade da información, propia ou de terceiros, contida neste sitio web.

Os usuarios que desexen solicitar información a través deste sitio web deberán ler e aceptar o disposto neste aviso legal.

Tribunal Competente e Lei aplicable

En caso de discrepancia derivada dos produtos e servizos ofrecidos polo titular, serán competentes os Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña, sempre que se permita esta submisión expresa, salvo que corresponda outro foro pola condición do usuario. un consumidor.